Artykuł: Rodzaje kosztorysów budowlanych

Rodzaje kosztorysów budowlanych

Planowanie kosztów budowy domu to konieczność. Pomocny jest w tym kosztorys budowlany. W zależności od tego do jakich czynności jest nam on niezbędny, może mieć różny zakres i charakter. Jakie są najbardziej popularne rodzaje kosztorysów?

Kosztorys pozwala m.in. rozliczyć wykonawcę z wykonanych prac oraz zużytych materiałów. Dzięki niemu na bieżąco możemy kontrolować, czy wszystkie prace są wykonywane. Wiemy, jaką ilość materiałów zamówić – jeśli kupujemy je sami – albo sprawdzić, czy ilość materiałów kupionych przez wykonawcę nie jest zawyżona. Jest również niezbędny, gdy staramy się o kredyt. Trzeba go także wykonać, gdy nastąpiły zmiany w projekcie. Każda z tych form ma swoją specyfikę.

Kosztorys ślepy

To spis niezbędnych materiałów i robót dołączony do dokumentacji projektowej. Opisuje on wszystkie materiały i roboty, nie podając jednak cen. Ułatwia wyłonienie firmy wykonawczej i dokonywanie zakupów. Pojęcie używane czasami wymiennie jako przedmiar robót, czyli opis wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych w kolejności ich wykonania. Podaje się w nim zakres poszczególnych robót: metry kwadratowe ścian, posadzek, stropów, ilości otworów, powierzchnię malowania itp. Przy wykonaniu przedmiaru robót specjaliści korzystają z KNR, czyli katalogu nakładów rzeczowych (opisuje normy zużycia materiałów, sprzętu oraz nakłady robocizny na poszczególne prace budowlane) oraz aktualnych cenników, np. Sekocenbudu, czyli systemu informacji o cenach w budownictwie.

Kosztorys inwestorski

Wykonany przez specjalistę, w którym podane są koszty budowy na poszczególnych etapach budowy rozbite na szczegółowe elementy. Wykonuje się go na podstawie projektu domu oraz przedmiaru robót sporządzonego przez kosztorysanta. KNR – katalog nakładów rzeczowych opisuje normy zużycia materiałów, sprzętu oraz nakłady robocizny na poszczególne prace budowlane. Kosztorys inwestorski może być sporządzony na podstawie cen materiałów i robocizny obowiązujących w danym regionie lub cen na poziomie krajowym. Zaletą kosztorysu wykonanego na bazie cen krajowych jest to, że zakłada on kilkuprocentową rezerwę finansową, tzw. żelazny zapas niezbędny, by móc sobie pozwolić na nieprzewidziane wydatki, takie jak zniszczenie materiału czy nagły skok cen. Kosztorys inwestorski zakłada również koszty wykonania robót, których nie zawierają projekty, np. wynikające ze sposobu posadowienia budynku dopasowanego do warunków gruntowo-wodnych na działce. Z tego powodu koszty budowy dwóch takich samych domów w tej samej miejscowości, a nawet w tej samej okolicy mogą się od siebie znacząco różnić.

Kosztorys ofertowy

Obejmuje on ofertę cenową wybranej firmy. Kosztorys ofertowy zawiera jej stawki wykonawcze oraz ceny materiałów. Stanowi podstawę do negocjacji ceny za usługę oraz wybór najkorzystniejszej. Wykonuje się go w oparciu o dokumentacje techniczną lub kosztorys ślepy.

Kosztorys powykonawczy

Dokumentuje przebieg wykonanych prac. Jest on wykonywany, gdy w trakcie prac wystąpiły jakieś zmiany, np. projektowe lub w doborze materiałów.

Kosztorys dla banku

Podczas składania wniosku o kredyt bank zażąda od nas przedstawienia kosztorysu bankowego. Obejmuje on niezbędne koszty budowy oraz przyłączy. Jego forma zależy od wymagań konkretnego banku – w niektórych placówkach wystarczy podać szacunkowe koszty poszczególnych etapów zaczerpnięte ze strony internetowej firmy, w której kupiliśmy projekt, inne z kolei uwzględniają jedynie kosztorys sporządzony na specjalnym firmowym druku. Choć nie jest to wymagane przez bank, przed rozpoczęciem budowy warto dać kosztorys do zweryfikowania kierownikowi budowy lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Z właściwą sobie wprawą oceni, czy któraś z prac nie została pominięta.

Zdjęcia: Fotolia.com

Czytaj także