Artykuł: Budowa domu 2019 – przepisy budowlane

Budowa domu 2019 – przepisy budowlane

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie weszła w życie w styczniu 2018 roku. Na razie nie wprowadzono żadnych zmian, chociaż szykowane są kolejne, które będą obowiązywały od 2020 roku. Jakie nowe przepisy budowlane obowiązują inwestora, który zamierza rozpocząć budowę domu?

Częste zmiany prawa budowlanego nie zaskakują już nas, szczególnie że mają na celu ułatwienie i przyspieszenie procedur związanych z budową domu. W najnowszej nowelizacji znajdują się wymogi, które regulują kwestię inwestycji budowlanych. Przedstawiamy nowe przepisy budowlane obowiązujące od 2018 roku, które znacząco wpływają na budowę i usytuowanie domu jednorodzinnego na działce.

Przepisy budowlane 2019 – definicje

Przepisy budowlane, które weszły w życie w styczniu 2018 roku definiują działkę budowlaną – wcześniej nie było to dokładnie określone. Po zmianach prawa budowlanego należy traktować ją jako „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.” §3, pkt. 1a. Oznacza to, że działki do tej pory niebudowlane po spełnieniu wymagań ustawowych mogą stać się działkami budowlanymi. Jest to możliwe pod warunkiem, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje całkowitego zakazu budowy.

Nowe przepisy budowlane wprowadziły także definicję parkingu. Pod tym pojęciem rozumie się „wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują.” §3, pkt. 25.

Natomiast kondygnacja podziemna w świetle nowych przepisów budowlanych to: „kondygnacja zagłębiona poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każda usytuowana pod nią kondygnacja”. §3, pkt. 17

Minimalne odległości od granicy działki określone w przepisach budowlanych 

Przepisy budowlane wprowadzone w 2018 roku uściśliły minimalne odległości nowych budynków od granic posesji. Od tej pory lokalizacja domu na granicy działki lub w odległości do 1,5 m od granicy posesji będzie możliwa, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza taką możliwość. Dzięki tej zmianie w prawie budowlanym, inwestor nie musi już uzyskiwać zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Ułatwi to formalności związane z rozpoczęciem budowy domu szczególnie na wąskiej działce lub śródmiejskiej. Jednak w sytuacji, gdy zamierzamy umieścić okna lub drzwi skierowane w stronę sąsiedniej działki budowlanej, to budowa domu na granicy lub w odległości do 1,5 będzie możliwa jedynie pod warunkiem uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Zgodę tę wydaje minister infrastruktury i budownictwa.

Zmiana prawa budowlanego 2018 – obliczanie odległości

Ważną zmianą w prawie budowlanym jest nowy sposób obliczania minimalnych odległości. Do tej pory prawo budowlane przewidywało obliczanie minimalnych odległości od granicy działki sąsiedniej i jej przeznaczenie nie miało żadnego znaczenia. Według nowych przepisów budowlanych pomiarów dokonuje się od granicy działki, na której realizowana będzie inwestycja budowlana. Zatem, jeśli w sąsiedztwie znajdzie się np. działka drogowa, wówczas pomiar liczy się do działki kolejnej.

Budowa domu 2019 – w jakiej odległości od lasu

Przepisy budowlane zmieniły także minimalne odległości domów jednorodzinnych od granicy lasu. Nowelizacja zmniejszyła obowiązującą do tej pory odległość z 12 m do:

  • 4 m od granicy lasu, gdy granica znajduje się na sąsiedniej działce,
  • bezpośrednio przy granicy lasu, gdy granica lasu znajduje się na naszej działce budowlanej.

Parking i miejsca postojowe według nowego prawa budowlanego

W nowym prawie budowlanym znalazło się wiele dobrych rozwiązań, które zwiększą chłonność działek w strefie śródmiejskiej oraz umożliwią zaprojektowanie większej ilości miejsc postojowych. Jednym z nich jest możliwość zlokalizowania miejsc postojowych dla niepełnosprawnych bliżej budynków. Zwiększono również dopuszczalną liczbę miejsc postojowych z 4 do 10 m (odległość miejsc postojowych od budynków nadal wynosi 7 m). Podobna sytuacja dotyczy odległości parkingu od granicy działki. Do tej pory wynosiła ona 3 m dla parkingu z maksymalnie czterema stanowiskami. Od 1 stycznia 2018 r. liczba dopuszczalnych miejsc parkingowych została zwiększona do dziesięciu. Dodatkowo, w przypadku domów bliźniaczych czy szeregowych na jednej działce, stanowisko postojowe dla właściciela będzie mogło być zlokalizowane pod oknem czy przy granicy działki. W określonych przypadkach istnieje możliwość stworzenia niezadaszonego parkingu (do dwóch stanowisk), bez zachowania minimalnych odległości. Wcześniej w takiej sytuacji konieczne było odstępstwo od warunków technicznych.

Zmiany prawa budowlanego dotyczą również minimalnej szerokości stanowiska postojowego. Wzrosła ona z 2,3 do 2,5 m, ze względu na coraz większą liczbę samochodów o większej szerokości.

Kiedy nie obowiązują zmiany w przepisach budowlanych?

Nowe przepisy budowlane nie obowiązują budynków w sytuacjach, w których przed 1 stycznia 2018 roku:

  • zostało złożone zgłoszenie budowy domu lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych

  • zostało złożone pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zatwierdzenie zmienionego projektu budowlanego lub wniosek o zmianę pozwolenie budowlanego,

  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Zdjęcia: Fotolia.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

Czytaj także

Zamów nasz newsletter i bądź na bieżąco z aktualnymi trendami w budownictwie jednorodzinnym! 

Na naszym portalu znajdziesz wskazówki, jak przygotować się do budowy domu i sprawnie przejść przez wszystkie jej etapy. Dowiesz się też wszystkiego o nowoczesnej organizacji budowy. W jednym miejscu uzyskasz profesjonalnie wyselekcjonowaną wiedzę z rynku materiałów budowlanych, która pozwoli Ci wybrać produkty wysokiej jakości, sprawdzone przez innych inwestorów. U nas poznasz sposoby, jak zrealizować swoje przedsięwzięcie szybko i bez błędów!