Artykuł: Jak podpisać umowę z wykonawcą o roboty budowlane

Jak podpisać umowę z wykonawcą o roboty budowlane

Wybór odpowiedniej ekipy wykonawczej powinien pociągać za sobą podpisanie z nim umowy. Umowa z wykonawcą,jest bowiem ważnym dokumentem chroniącym powodzenie naszej inwestycji.

Podstawą wszelkich wzajemnych zobowiązań jest umowa z wykonawcą budowlanym. Najlepiej, aby była zawarta w formie pisemnej i spisana możliwie szczegółowo. Treść umowy powinna uwzględniać poszczególne etapy prac i ich zakres. Umowa powinna określać przedziały czasowe i terminy zakończenia poszczególnych etapów i zastrzec konsekwencje niedotrzymania terminów czy np. zniszczenia materiałów przez niefachowe zamontowanie. W umowie powinny być zawarte wyceny robót. 

Umowa z wykonawcą – warunki finansowe 

Przed podpisaniem umowy z wykonawcą musimy podjąć decyzję, czy cena kontraktowa (cena wszystkich robót) będzie naliczana ryczałtowo czy też określana na podstawie kosztorysu. W przypadku ceny ryczałtowej należy zwrócić uwagę, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

Określając wynagrodzenie, należy ustalić terminy oraz zasady jego wypłaty. Najlepiej, jeśli kolejne transze wynagrodzenia będą realizowane na koniec każdego miesiąca. Jednak korzystniejsze jest ustalenie płatności po wykonaniu określonego etapu czy elementu robót, ponieważ inwestor na bieżąco ma możliwość kontrolowania jakości i postępu prac.

Ograniczenie ryzyka – szczegółowa umowa z wykonawcą

W umowie z wykonawcą warto jest rozszerzyć jego obowiązki  i zobowiązać fachowców do informowania inwestora o zamiarze zawarcia umów z podwykonawcami lub ich wykluczenia. Ogranicza to ryzyka dwukrotnej zapłaty za raz wykonane prace. 

W umowie powinny znaleźć się postanowienia o karach umownych za opóźnienia w wykonywanych pracach, opóźnienia w usuwaniu wad i usterek itp. Zazwyczaj wysokość kar umownych dla wykonawcy wynosi 0,1% całkowitej wartości prac budowlanych za jeden dzień opóźnienia.  

Warto również zawrzeć w umowie z wykonawcą postanowienia dotyczące możliwości odstąpienia od umowy, np. gdy wykonawca spowodował rażąco duże opóźnienie, którego nie będzie w stanie nadrobić.  

Ważnymi zapisami są również zapisy o odpowiedzialności za wady i sposobie ich zgłaszania przez inwestora wykonawcy. 

Wzory umów o roboty budowlane możesz pobrać ze strony www.grupapsb.com.pl/porady

Zdjęcia: Fotolia.com

 

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także