Artykuł: System ogrodzeń PŁOTER

System ogrodzeń PŁOTER

Budując ogrodzenie warto wiedzieć że:

  • do budowy ogrodzenia nie jest wymagane pozwolenie na budowę ale w przypadku ogrodzenia od strony ulicy i drogi publicznej trzeba zgłosić ten fakt do właściwego urzędu na 30 dni przed rozpoczęciem robót
  • ogrodzenie między sąsiednimi działkami nie wymaga zgłoszenia jeśli jego wysokość nie przekracza 2,2 m
  • ogrodzenie nie może przekraczać granicy działki
  • brama I furtka nie mogą otwierać się na zewnątrz,
  • minimalna szerokość furtki w świetle wynosi 90 cm, a bramy wjazdowej 240 cm.

Cechą wspólną dla niemal 90% stawianych w Polsce ogrodzeń jest konieczność przygotowania tradycyjnej konstrukcji fundamentu. Każda konstrukcja posadowiona w ziemi, by nie ulegać zjawisku wysadzinowości (czyli podnoszenia się zmarzniętego gruntu oraz znajdujących się w strefie przemarzania elementów konstrukcji w wyniku tworzenia się w jego obrębie warstwy lodu) powinna być posadowiona poniżej poziomu przemarzania. Warunek ten jest już spełniony, gdy dolna płaszczyzna fundamentu znajdzie się na tym poziomie lub głębiej. W przypadku fundamentów ogrodzeń oznacza to w praktyce jedno – pracochłonność wykonania wykopów i spore koszty związane z dużym zużyciem mieszanki betonowej oraz zbrojenia fundamentu, zwłaszcza na odcinkach między słupkami. Czy jest jakaś alternatywa? Tak – proponują ją specjaliści z CRH Klinkier. Jest to rozwiązanie, które nie tylko skróci czas wykonania ogrodzenia w stosunku do tradycyjnego (nawet do 70%), ale pozwoli też sporo zaoszczędzić. Rozwiązaniem tym jest prefabrykowany system fundamentowy składający się dwóch rodzajów pustaków pełniących rolę szalunku traconego oraz zbrojonej belki nośnej. Klasyczny układ w postaci słupka i podmurówki pozwala na zastosowanie dowolnego rodzaju cegieł klinkierowych i ręcznie formowanych z oferty CRH Klinkier. 

PŁOTER to ekspresowe ogrodzenia klinkierowe

System łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd, trwałość, harmonia z otoczeniem), a dodatkowo wykonuje się go znacznie szybciej czyli taniej. Prefabrykowany system fundamentowy składa się dwóch rodzajów pustaków pełniących rolę szalunku traconego oraz zbrojonej belki nośnej. Jest sprawdzoną w praktyce alternatywą dla tradycyjnego fundamentu. Eliminuje potrzebę wykonania pełnych wykopów i szalunku oraz proces wiązania betonu. Daje możliwość precyzyjnej zabudowy w gruncie oraz wczesnego wykrycia i usunięcia ewentualnych błędów. Klasyczny układ w postaci słupka i podmurówki pozawala na zastosowanie dowolnego rodzaju cegieł klinkierowych i ręcznie formowanych z oferty CRH Klinkier. Dzięki zbrojonej belce nośnej przy współudziale podparcia pośredniego możliwe jest wykonanie także murów pełnych do wysokości 150 cm.

Jak korzystać z systemu proponowanego przez CRH Klinkier?

Budowę ogrodzenia rozpoczynamy tradycyjnie od rozmierzenia i wykonania wykopów pod słupki fundamentowe. Rozpiętość między słupkmi uzależniona jest od długości użytej belki nośnej (220 cm i 270 cm). Belka 220 cm pozwala zastosować typowe wypełnienie między słupkami o szerokości 200 cm natomiast belka 270 cm wypełnienie o szerokości 250 cm. W przypadku braku powtarzalności przęseł belkę nośną można dowolnie skracać na placu budowy. Głębokość i liczba użytych pustaków fundamentowych zależy od wysokości planowanego ogrodzenia oraz strefy przemarzania gruntu. Po wykonaniu wykopów pod słupki na dnie wykopu układamy min 10 cm warstwę chudego betonu lub piasku. Jeżeli wykopy są wąskie i nie pozwalają na swobodną pracę w wykopie, pustaki fundamentowe opuszczamy na dno wykopu z użyciem dwóch linek (sznurów).

Jako pierwszy wpuszczamy pustak pełny i nie usuwając linek z użyciem drewnianego stempla dokładanego w narożach pustaka poziomujemy bloczek. Pustak wyjmujemy, a na jego krawędzi układamy obwodowo równą warstwę zaprawy murarskiej. Bloczek ponownie opuszczamy na linkach w wyznaczone wcześniej miejsce. W analogiczny sposób opuszczamy kolejne bloczki z nałożoną już na krawędziach zaprawą. Jako ostatni, już bez użycia linek, mocujemy bloczek z wpustem, sprawdzając i korygując poziomicą jego finalne, poprawne ustawienie. Krawędź górnej płaszczyzny wyznacza od tej chwili poziom fundamentu, co można i warto zaznaczyć sznurkiem murarskim – rozpiętym po całej długości ogrodzenia lub, jeśli przewidujemy uskoki, po całej długości przęsła. Pozwoli nam to łatwo wyznaczyć i ustalić poziom posadowienia kolejnego fundamentu pod słupek. Poprawność posadowienia pustaków można w pewnym zakresie korygować grubością spoiny, jednak nie powinna ona być większa niż 3 cm. Nie jest dopuszczalne układanie zaprawy punktowo np. w narożach – pustak musi spoczywać na zaprawie i przenosić obciążenia na pustak leżący poniżej równomiernie całą swoją płaszczyzną.

Belki nośne opieramy na krawędziach pustaków z wpustem po związaniu zaprawy murarskiej łączącej bloczki. Belki standardowej długości pozwalają bez ich skracania na 12 cm zakres regulacji ułożenia. Przed ułożeniem pod belkami usuwamy humus (także pnie drzew) zostawiając ok. 5 cm prześwit. Po sprawdzeniu rozmieszczenia belek, do szalunku z pustaków betonowych wprowadzamy kosze zbrojeniowe składające się z czterech prętów średnicy 10 mm połączonych strzemionami z drutu średni cy 6 mm, po czym całość zalewamy mieszanką betonową klasy C20/25 do górnej krawędzi pustaka z wpustem. Po stężeniu mieszanki, którą w czasie wiązania betonu chronimy przed słońcem i zwilżamy wodą, wykonujemy na całej powierzchni fundamentu izolację poziomą, po czym murujemy ogrodzenie. Na koniec belki obsypujemy ziemią bez wypełniania przestrzeni pod belką. Dla opisanego systemu fundamentowego przygotowano szereg propozycji rozwiązań z wykorzystaniem zarówno tradycyjnej cegły klinkierowej jak i cegły modułowej Arte. 

.

Każdy może się przekonać jak prawidłowo wykonać ogrodzenie.

.

Cegły klinkierowe układa się na słupki i podmurówkę w taki sposób, aby zachować dopuszczalną szerokość spoin między 8-15 mm. Spoiny wykonuje się przy użyciu gotowej "zaprawy do spoinowania cegieł klinkierowych"(na opakowaniu jest to wyraźnie zaznaczone). Do zaprawy w postaci suchej mieszanki należy jedynie dodać wody w ilości podanej przez producenta. Zaprawa nie może być zbyt wilgotna - powinna mieć konsystencje "mokrej ziemi". Spoinowanie wykonuje się za pomocą kielni spoinówki o szerokosci 10 mm. Zaprawę "wciska" się w szczeliny między cegłami aż do ich całkowitego wypełnienia. Spoinowanie wykonuje się w kierunku od góry do dołu elewacji, wypełniając jako pierwsze spoiny poziome a następnie pionowe. Nie wolno spoinować cegieł w taki sposób jak płytki ceramiczne. Zabrudzenia powstałe w ten sposób na cegle są bardzo trudne do usunięcia.

Impregnacja jest zabiegiem, który ma na celu zabezpieczyć cegłę przed przyjmowaniem wilgoci i brudu oraz sprawić, że będzie łatwiej ją utrzymać w czystości. Cegła klinkierowa nie wymaga impregnacji gdyż jej nasiąkliwość jest bardzo mała. Impregnat natomiast dodatkowo uszczelnia strukturę spoiny chroniąc ją przed zanieczyszczeniami. Impregnacja jest wskazana w przypadkach gdy ogrodzenie znajduje się np. w sąsiedztwie drogi, gdzie łatwo ulega zabrudzeniu. Zaimpregnowaną elewację łatwo wyczyścić za pomocą zwykłego zraszacza ogrodowego. Na rynku jest wiele środków do impregnacji, które nakłada się za pomocą pędzla lub natrysku. Zabieg ten można wykonać samemu stosując się do instrukcji zamieszczonej na opakowaniu. Środki te są bardzo wydajne.

Czytaj także