Artykuł: Ogrodzenia Atex

Ogrodzenia Atex

Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę. Mamy jednak obowiązek zgłosić zamiar stawiania ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. Zgłoszenie zawierające rodzaj, zakres, sposób oraz termin rozpoczęcia robót należy zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Nie możemy zapomnieć o dołączeniu oświadczenia o prawie własności nieruchomości, a także odpowiednich szkiców lub rysunków. Jeżeli w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia starosta nie wniesie sprzeciwu, możemy przystąpić do budowy ogrodzenia. Ogrodzenia, których wysokość nie przekracza 2,2 m, lokalizowane pomiędzy sąsiednimi działkami, nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Przepisy nie określają specjalnych wymogów odnośnie odległości budowanego ogrodzenia od drogi. Ogrodzenie takie musi być jednak wzniesione na granicach istniejącej działki budowlanej, przy czym także zewnętrzna część ogrodzenia powinna mieścić się w granicach działki. Unikniemy pomyłki, jeżeli przed rozpoczęciem prac skonsultujemy się z geodetą, który wyznaczy granice działki. Jeśli nasza działka położona jest wzdłuż skrzyżowania dróg, może się okazać, że ogrodzenie musi mieć ścięty narożnik.

Planując ogrodzenie się od sąsiadujących działek pojawia się problemem osiągnięcia porozumienia między sąsiadami co do wyglądu i kosztu stawianego ogrodzenia. Przepisy prawa nie regulują kwestii związanych z finansowaniem budowy ogrodzenia. Jednak według treści art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego mury czy płoty znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów. Natomiast zgodnie z art. 154 § 2 korzystający z nich są obowiązani ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Obowiązek ten nie obejmuje jednak kosztów wybudowania nowego ogrodzenia. Wynika z tego, że jeżeli chcemy wybudować ogrodzenie, a sąsiad nie jest zainteresowany w partycypacji kosztów, wszystko jesteśmy zmuszeni pokryć z własnej kieszeni, możemy się domagać jedynie współfinansowania kosztów ewentualnych późniejszych napraw czy remontów. 

Wszystkie wymogi techniczne, jakie powinno spełniać ogrodzenie określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 • ogrodzenia nie mogą stanowić zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Nie można umieszczać niebezpiecznych zakończeń takich jak np.: drut kolczasty na ogrodzeniach poniżej 1,8 m,
 • bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • ogrodzenie powinno zostać wzniesione w taki sposób, aby nie zakłócało korzystania z sąsiednich nieruchomości,
 • w przypadku montażu ogrodzenia nie wolno przekraczać linii granicznych posesji (zarys tych linii można sprawdzić w planie zagospodarowania przestrzennego, albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)
 • zgodnie z polskim prawem minimalna szerokość bramy powinna stanowić 2,40 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,90 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują odrębne przepisy. 

Odporność na czynniki atmosferyczne


Podstawowym zabezpieczeniem powierzchni ogrodzeń jest malowanie proszkowe. Proces polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek (20-100 μm) farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą metalu. Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym. Następnie pokryte farbą elementy są nagrzewane do temperatury 140-200°C, w rezultacie czego proszek ulega stopieniu i polimeryzacji. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Otrzymywane powłoki znakomicie maskują niedokładności obróbki mechanicznej. Powierzchnia stali przed procesem malowania jest oczyszczana mechanicznie. Odbywa się to poprzez śrutowanie na automatycznej linii zwieszakowej, która pozwala na uzyskanie standardu SA 2,5 – zapewnia to idealne związanie powłoki farby poliestrowej z metalem. Poprzez malowanie otrzymuje się trwałą powierzchnię farby, która zabezpiecza przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

Ogrodzenia ze stali mogą być też cynkowane ogniowo. Podczas tego procesu poprzez dyfuzję ciekłego cynku z powierzchnią stalową tworzy się warstwa powłoki cynkowej, która na wiele lat zabezpiecza produkt przed korozją. Element przepuszcza się przez wannę ze stopionym cynkiem o temperaturze ok. 460 °C. Po opuszczeniu kąpieli materiał kieruje się do pieca, w którym regulowana jest grubość powłoki. Grubość powłoki cynkowej mierzona jest w mikrometrach i w zależności od grubości cynkowanej stali wynosi około 55 – 70 μm. Powłoka cynkowa wykazuje w korozyjnych warunkach środowiska miejskiego od kilku do kilkunastu razy większą odporność na korozję od stali niecynkowanej. Prawidłowo przeprowadzony proces cynkowania gwarantuje zabezpieczenie antykorozyjne na okres od 10 do 50 lat w zależności od warunków atmosferycznych oraz agresywności środowiska. 

Dla najbardziej wymagających użytkowników idealnym rozwiązaniem jest technologia łącząca cynkowanie ogniowe z malowaniem proszkowym, dzięki czemu produkty te spełniają najwyższe standardy odporności na warunki atmosferyczne. Ogrodzenia takie ma wieloletnią ochronę przed korozją bez konieczności konserwacji, dodatkowo jest zabezpieczone warstwą farby nadającej mu estetyczny wygląd. Elementy ogrodzeń cynkowane i malowane proszkowo są nieporównywalnie bardziej odporne na korozję na całej swojej powierzchni, na zewnątrz i wewnątrz profili. Nie wymagają one malowania bezpośrednio po zakupie. Gwarancja na ogrodzenia tak zabezpieczone jest udzielana na 5 lat.

.


Montaż ogrodzenia kutego na słupkach metalowychMontaż ogrodzenia kutego na słupkach klinkierowychAutomatyka do bram


Zestaw do bram dwuskrzydłowych CAME AMICO EURO jest kompletnym, gotowym do samodzielnego montażu zestawem przeznaczonym do bram 2-skrzydłowych o maksymalnej szerokości skrzydła 2,2 m. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do 6 cm. Napęd posiada regulowane krańcówki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu. W skład zestawu wchodzą dwa siłowniki 230 V, odbiornik radiowy, pilot 2-kanałowy , centrala sterująca, komplet fotokomórek oraz akcesoria montażowe. Siłowniki pracują cicho i sprawnie, odblokowanie siłownika w razie braku prądu jest możliwe od góry. Posiadają wbudowany mechaniczny ogranicznik otwarcia i zamknięcia . Centrala sterująca posiada możliwość sterowania bramą w trybie krok po kroku, funkcję stop, wejście na jedną linię fotokomórek oraz wyjście pod elektrozamek.

Napęd do bram przesuwnych CAME BX jest kompletnym, gotowym do samodzielnego montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 400 kg. BX-74 to samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Posiada wbudowaną płytę sterującą z dwukanałowym dekoderem radiowym oraz funkcją stop. Wyposażony jest w mechaniczne wyłączniki krańcowe. W skład zestawu wchodzą napęd 230V z wbudowaną centralą, odbiornik radiowy, pilot 2-kanałowy, komplet fotokomórek oraz akcesoria montażowe. Obudowa wykonana z tworzywa ABS z technologicznymi otworami odprowadzającymi ciepło z komory silnika. Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających udostępnia funkcje zwiększające kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę: 

 • częściowe otwarcie dla ruchu pieszego,
 • samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i radioodbiornikiem,
 • miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania,
 • amperometryczne wykrywanie przeszkód,
 • zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota,
 • zabezpieczenia nieruchomej bramy,
 • komendy otwórz/zamknij są ignorowane jeśli w świetle bramy znajduje się przeszkoda.

Przed instalacją należy skontrolować, czy element przeznaczony do automatyzacji jest w dobrym stanie, czy jest wyważony, osiowany i wypoziomowany oraz, czy otwiera się i zamyka w poprawny sposób. Jeżeli istnieją furtki dla pieszych, muszą być one wyposażone w system uniemożliwiający ich otwarcie w fazie ruchu. Należy upewnić się, że otwarcie skrzydła nie koliduje ze stałymi elementami znajdującym się w pobliżu bramy oraz czy ewentualne urządzenia nawadniające nie będą zraszały automatyki od dołu. 

Montaż. Wszystkie elementy związane z otwieraniem (przyciski, przełączniki kluczowe, czytniki kart magnetycznych, itp.) muszą być instalowane w odległości nie mniejszej, niż 1,85 m od obwodu strefy manewru bramy i nie powinny być dostępne od zewnątrz, poprzez bramę. Ponadto bezpośrednie sterowania (takie, jak klasyczne przyciski czy przyciski dotykowe) muszą być instalowane na wysokości nie mniejszej od 1,5 m i nie mogą być publicznie dostępne. Wszystkie sterowania muszą być usytuowane w miejscach, z których poruszające się ramię oraz strefy przejazdu i manewru są w pełni widoczne. Przed uruchomieniem należy skontrolować, czy automatyka została odpowiednio wyregulowana i czy urządzenia zabezpieczające i system ręcznego wysprzęglania funkcjonują poprawnie.

Zalecenia dla użytkownika. Należy utrzymywać w czystości oraz wolną od przeszkód strefę manewru bramy. Sprawdzić, czy krzewy lub inne rośliny nie zakłócają działania fotokomórek i czy w strefie ruchu automatyki nie ma innych przeszkód. Nie pozwalać dzieciom na bawienie się stałymi urządzeniami sterującymi oraz na przebywanie w strefie ruchu bramy. Przechowywać urządzenia do zdalnego sterowania (piloty) lub inne urządzenia sterujące w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia automatyki. Należy często kontrolować stan instalacji. Ma to na celu wykrycie ewentualnych usterek lub śladów zużycia, albo też uszkodzeń ruchomych elementów automatyki, wszystkich miejsc mocowania i urządzeń mocujących, przewodów oraz dostępnych połączeń. Punkty przegubowe (zawiasy) i miejsca poddawane tarciu (prowadnice) muszą być zawsze odpowiednio nasmarowane. Kontrolować fotokomórki i listwy bezpieczeństwa co sześć miesięcy. Celem kontroli działania fotokomórek, należy przesunąć przed nimi dowolny przedmiot przed fotokomórkami podczas zamykania automatyki; jeżeli dojdzie do odwrócenia kierunku ruchu lub zatrzymania, oznacza to, że fotokomórki działają poprawnie. Jest to jedyna czynność konserwacyjna wykonywana przy automatyce podłączonej do zasilania. Utrzymywać zawsze w czystości klosze fotokomórek (posługiwać się szmatką lekko zwilżoną wodą, nie stosować rozpuszczalników lub innych produktów chemicznych). W przypadku konieczności naprawy czy regulacji instalacji, należy odblokować automatykę i nie używać jej do chwili przywrócenia warunków pełnego bezpieczeństwa. Odłączyć zasilanie elektryczne przed odblokowaniem automatyki dla otwierania ręcznego czy innych operacji, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.


Ogrodzenia Atex dostępne w sieciach sprzedaży PSB


Systemy ogrodzeniowe z tej serii to dobre ogrodzenia dla osób, które cenią sobie ekonomiczne rozwiązania a jednocześnie chcą mieć możliwość wyboru spośród wielu wzorów. Wszystkie elementy ogrodzeń z serii Promo są malowane farbą podkładową. Zalecamy, by niezwłocznie po zakupie pomalować je farbą finalną zapewniającą zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia. Dzięki temu te ekonomiczne ogrodzenia mogą służyć przez wiele lat. Gwarancja na ogrodzenia z tej serii jest udzielana na 2 lata.

Systemy ogrodzeniowe z tej serii Classic to dobre ogrodzenia dla osób, które cenią sobie wysoką jakość, komfort użytkowania i trwałość dzięki zabezpieczeniu stali powłoką antykorozyjną. Ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo nie wymagają malowania bezpośrednio po zakupie. W zależności od użytej powłoki antykorozyjnej ogrodzenia posiadają 2 lub 5 letnią gwarancję.

Ogrodzenia o nowoczesnym wyglądzie do domena serii Modern. Charakteryzuje je nowoczesne wzornictwo i wyjątkowy charakter. Ze względu na to, że są to ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo, nie wymagają one malowania bezpośrednio po zakupie. Gwarancja na ogrodzenia z tej serii jest udzielana na 2 lat.

 

Systemy ogrodzeniowe z tej serii to dobre ogrodzenia dla osób, którym zależy na niepowtarzalnym, wyjątkowym wzornictwie. Charakteryzuje je bogactwo zdobień i najwyższa jakość wykonania. Jednocześnie to wyjątkowo trwałe ogrodzenia zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Ze względu na to, że są to ogrodzenia ocynkowane i malowane proszkowo, nie wymagają one malowania bezpośrednio po zakupie. Gwarancja na ogrodzenia z tej serii jest udzielana na 5 lat.

Czytaj także