Artykuł: Przyłączenie wody do domu jednorodzinnego

Przyłączenie wody do domu jednorodzinnego

Prawidłowe wykonanie, jej zabezpieczenie  oraz wyposażenie w odpowiednią armaturę wpływa na optymalne działanie instalacji wodnej, jej stan techniczny i bezpieczeństwa oraz jakości wody.

Przyłącze wodociągowe

Krok I - wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza. W większości gmin całość przyłączy i uzgodnień wykonuje lokalny zakład wodociągowy, w którym składamy wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę. Określamy w nim szacowaną ilość wody, jaka będzie pobierana z sieci w ciągu doby. Zużycie wody zależy od liczby mieszkańców, liczby łazienek oraz zainstalowanych urządzeń oraz naszych upodobań (np. czy kąpiel bierzemy pod prysznicem, czy w wannie, naczynia zmywa ręcznie, czy w zmywarce). Przyjmuje się, że dobowe zużycie wody wynosi 80–100 l/osobę, czyli przy 4-osobowej rodzinie 320–400 l/dobę. Aby jednak w sytuacjach szczytowych nie zabrakło nam wody we wniosku powinno się założyć zużycie większe - zazwyczaj 100–150 litrów wody na osobę, czyli w przypadku czteroosobowej rodziny 600 litrów na dobę. Do wniosku dołączamy dokument potwierdzający prawo własności działki, do której ma zostać doprowadzone przyłącze oraz mapa do celów projektowych z naniesionym planowanym przyłączem wydaną przez wydział geodezji lokalnego starostwa powiatowego.

Krok II - projekt przyłącza i uzgodnienia. Na podstawie złożonego wniosku zakład wodociągowy wydaje warunki techniczne budowy przyłącza. Otrzymujemy również wzór umowy zawieranej z inwestorem po wybudowaniu przyłącza i oświadczenie zakładu o zapewnieniu dostaw wody. Warunki techniczne określają wymagania dotyczące projektu technicznego przyłącza, który przygotowuje projektant posiadający stosowne uprawnieniami do projektowania sieci i instalacji wodociągowych. Projekt należy uzgodnić w zakładzie wodociągowym oraz w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUD) lokalnego starostwa powiatowego. 

Krok III - wykonanie przyłącza. Na 30 dni przed rozpoczęciem prac zgłaszamy zamiar budowy przyłącza w starostwie powiatowym. Do zgłoszenia dołączamy projekt przyłącza, projekt zagospodarowania działki i uzgodnienie z ZUD. Ewentualne zajęcie na czas budowy pasa drogowego należy należy zgłosić zarządcy drogi.Budowa przyłącz nie wymaga pozwolenia na budowę. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi zastrzeżeń, możemy rozpocząć prace. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do budowy sieci wodociągowych. Po wykonaniu przyłącza, przed zasypaniem wykopów, zgłaszamy w zakładzie wodociągowym gotowość do odbioru z jednoczesnym złożeniem wniosku o złączenie przyłącza z siecią. Zakład wodociągowy dokonuje odbioru przyłącza, montuje i plombuje wodomierz oraz spisuje stan licznika. Po podłączeniu wodomierza wykonujemy geodezyjną inwentaryzację instalacji.

Krok IV - podpisanie umowy zakładem wodociągowym o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę. Zazwyczaj warunkiem zawarcie umowy jest nieodpłatne przekazanie przyłącza do zaworu głównego zainstalowanego za wodomierzem zakładowi wodociągowemu, który odpowiada za jego prawidłową eksploatację i konserwację, a także ewentualne naprawy.


Podłączenie wodomierza głównego

Średnicę wodomierza głównego dobiera się w zależności od obliczeniowego zapotrzebowania na wodę. W praktyce dla domu jednorodzinnego wystarczający jest wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej DN20. Powinien być zamontowany w pomieszczeniu na wysokości 0,4 - 1,0 m nad podłogą w miejscu łatwo dostępnym do obsługi i wygodnym dla odczytu. 

Typowy zestaw wodomierzowy zawiera elementy armatury wewnętrznej instalacji wodnej, które powinny znaleźć się w budynku.

[1]. Przed konsolą montujemy zawory skośne grzybkowe, które lepiej zabezpiecza wodomierz przed nagłym uderzeniem wody z sieci wodociągowej niż zawory kulowe.

[2]. Wodomierz montujemy poziomo na konsoli wodomierzowej pozwalającej na jego bezproblemowy demontaż. Konsola przymocowana jest do ściany. Wodomierz zamontowany w niewłaściwej pozycji dokładności pomiaru przepływu.

[3]. Za konsolą montujemy EA – zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru. Jego zastosowanie wymusza norma PN-EN1717 pt.: „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny”. Jego zadaniem jest zabezpieczenie sieci wodociągowej przed zagrożeniem spowodowanym wstecznym przepływem zanieczyszczonej wody z naszej instalacji domowej.  Zawory EA mają po stronie napływu spust umożliwiający testowanie ich poprawnego działania raz do roku. Reagują na minimalne wahania ciśnienia, przy których występuje przepływ zwrotny.

[4]. Za zaworem antyskażeniowym montujemy kolejny zawór odcinający, tu może już być zawór kulowy.

Tak przygotowane przyłącze wodomierzowe jest wymuszone wytycznymi projektowymi i wykonawczymi określonych przez zakład wodociągowy. Jednak dla bezpieczeństwa instalacji, urządzeń do niej podłączonych i czystości wody powinniśmy dla własnej wygody uzbroić przyłącza w dodatkowe urządzenia.

[5]. Filtr mechaniczny. Jego zastosowanie ma na celu podstawowej ochrony instalacji wodnej przed drobnymi zanieczyszczeniami, które mogą uszkodzić armaturę sanitarną. Najprostszy i najtańszy filtr narurowy z kloszem wyposażony jest we wkład mechaniczny sznurkowy, który wymaga regularnej wymiany. Wygodniejszym rozwiązaniem jest mechaniczny z płukaniem wstecznym wyposażony w siatkę filtracyjną ze stali nierdzewnej (np. F76S filtr do wody z płukaniem wstecznym firmy Honeywell)Skuteczne usunięcie cząstek zanieczyszczeń odbywa się poprzez proces płukania wstecznego, w którym strumień wody pod dużym ciśnieniem przepływa przez układ filtracyjny i przez kurek spustowy wypływa wraz z zanieczyszczeniami na zewnątrz filtr. 

[6]. Reduktor ciśnienia wody. Problem zbyt wysokiego lub niestabilnego ciśnienia wody w sieci wodociągowej jest powszechny. Wpływ na to ma ciśnienie pod jakim zakład wodociągowy dostarcza wodę (w zależności od regionu waha się od 1 do 10 bar) oraz pora dnia, szczególnie nocą zauważalny jest wzrost jego wielkości ponieważ odbiór wody przez użytkowników sieci jest niewielki. Aby uchronić naszą instalację przed tymi wahaniami powinniśmy zamontować reduktor ciśnienia, który obniża ciśnienie wody z przyłącza do zadanego ciśnienia po stronie instalacji domowej niezależnie od zmiennego przypływu. Jego montaż jest nieodzowny w przypadku, gdy ciśnienie wody w sieci przekracza 5 bar. Jeżeli nie mamy reduktora bezpośrednio za przyłączem, powinniśmy go zamontować na instalacji zasilającej podgrzewacz pojemnościowy wody, gdy wartość ciśnienia wejściowego może przekroczyć 80% ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa zabezpieczającego urządzenie.

Bezpieczne podłączenie zasobnika ciepłej wody użytkowej powinniśmy wykonać poprzez zastosowanie grupy bezpieczeństwa wyposażonej w odpowietrznik automatyczny [7], zawór bezpieczeństwa [8], manometr [9] i naczynie przeponowe do wody użytkowej [10].

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także