Artykuł: Wyposażenie domowej instalacji grzewczej

Wyposażenie domowej instalacji grzewczej

Wykonanie instalacji dla różnych sposobów ogrzewania różni się kosztami. Są to jednak koszty jednorazowe. Wybór sposobu ogrzewania domu będzie miał wpływ na koszty zakupu paliwa do ogrzewania domu. Instalacja centralnego ogrzewania to system współpracujących ze sobą urządzeń służący do rozprowadzania po domu czynnika grzewczego, którym zazwyczaj jest woda. Nowoczesna instalacja to układ niskotemperaturowego zasilania obiegu grzewczego pracującego w obiegu zamkniętym. Podgrzewana woda zawsze zwiększa swoją objętość, jednak im niższa jest jej temperatura tym ten przyrost jest mniejszy. Dlatego nad bezpieczeństwem pracy źródła ciepła w obiegu zamkniętym czuwa naczynie ciśnieniowe, które przejmuje ten stosunkowo niewielki przyrost objętości podgrzewanej wody. 

W niskotemperaturowych układach grzewczych jako źródło ciepła najlepiej sprawdzają się kondensacyjne kotły gazowe, kotły elektryczne lub pompy ciepła, często współpracujące z kolektorami słonecznymi. Powinny one współpracować z odpowiednio dobraną automatyką sterującej pracą instalacji centralnego ogrzewania. Z natury rzeczy są to układy skomplikowane technologiczne i wymagające wiedzy wykonawczej. W celu zoptymalizowania pracy całego systemu grzewczego wskazane jest więc wykonanie projektu instalacji. Gdy kupujemy gotowy projekt domu, zazwyczaj zawiera on jedynie koncepcję ogrzewania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy taki projekt zaadaptować do konkretnych warunków lokalizacji naszej budowy. Należy przeliczyć wielkości zapotrzebowania na ciepło w nasza strefie klimatycznej Polski, uwzględniając wszelkie zmiany izolacyjności przegród w stosunku do projektowanej. To wymaga zweryfikowania właściwych parametrów kotła, grzejników i instalacji. Kolejnym elementem jest rozplanowanie całej instalacji oraz jej regulacja zgodnie z naszymi potrzebami. Często okazuje się, że musimy wykonać projekt instalacji od nowa, ponieważ decydujemy się na zmianę sposobu ogrzewania z grzejnikowego na podłogowe, czy zmieniamy kocioł gazowy na pompę ciepła. Projekt instalacji powinien zawierać rzuty ogrzewanych kondygnacji z wrysowanymi elementami grzewczymi. Istotnym elementem projektu jest rozwinięcie instalacji czyli określenie i umiejscowienie źródła ciepła z oznaczoną mocą cieplną i wielkością grzejników lub pętlic ogrzewania podłogowego oraz rozmieszczenie wszystkich elementów wyposażenia kotłowni i zabezpieczenia instalacji. Projekt musi być wykonany przez osobę mającą uprawnienia do projektowania instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych. Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego osoby te muszą też być członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Koszt wykonania indywidualnego projektu instalacji centralnego ogrzewania wynosi zwykle 5-7% wartości instalacji, zależnie od stopnia jej skomplikowania.

Obok źródła ciepła w kotłowni, niezbędnymi elementami jej wyposażenia jest armatura, której zadaniem jest efektywne i sprawne wykorzystywanie ciepła wyprodukowanego przez urządzenia grzewcze. Produkty z tego zakresu można podzielić według funkcji jakie pełnią w kotłowni. Układ pompowy i wymiennikowy to pompy obiegowe c.o. oraz grupy pompowe i wymiennikowe. Armatura zabezpieczająca to naczynia przeponowe, zawory lub zespoły bezpieczeństwa kotła, czujniki niskiego poziomu wody, odpowietrzniki automatyczne oraz separatory zanieczyszczeń i filtry siatkowe. Armatura regulacyjna to zawory mieszające, sprzęgła hydrauliczne, a armatura kontrolno-pomiarowa to manometry i termometry.


Układy pompowe 


Nowoczesny energooszczędny system, to nie tylko wysokosprawne kotły, ale również sposób rozprowadzenia ciepła po obiekcie. Najbardziej ekonomicznym wariantem jest układ pompowy. Wymaga on zastosowania pomp obiegowych. Umożliwia to zmniejszenie przekroju rur w instalacji, a co za tym idzie obniżenie ilości wody do ogrzania. Efektem tego jest mniejsza bezwładność instalacji. Podstawowymi parametrami doboru pomp są natężenie przepływu cieczy oraz wysokość podnoszenia. Wielkość natężenia przepływu jest ustalana z warunku pokrycia wszystkich potrzeb odbiorników przyłączonych do instalacji. Wysokość podnoszenia pompy, to ciśnienie jakie pompa powinna wytworzyć równoważąc sumę wszystkich oporów przepływu w instalacji. Na opory przepływu składają się straty liniowe w rurociągach oraz straty przepływu na źródle ciepła i armaturze. 

  • Gdy pompa będzie "za mała”, w chłodniejszych dniach roku będziemy mieli problem z niedogrzewaniem pomieszczeń. Poza tym pompa przez znaczą część swojej pracy będzie pracowała na maksymalnym obciążeniu, przez co jej okres bezawaryjnej eksploatacji ulegnie znacznemu skróceniu. 
  • Gdy pompa będzie "za duża” w instalacji przy niskich obciążeniach (cieplejsze dni) może wystąpić znaczny wzrost ciśnienia, który powoduje znaczny hałas w instalacji (szumy przepływu) oraz wysokie koszty zużycia energii elektrycznej. 

Takie zakłócenia pracy instalacji nie wystąpią, gdy zastosujemy pompę elektroniczną regulowaną. Przy niższym zapotrzebowaniu na ciepło będzie ona pracować na niższych obrotach. Innym zagrożeniem dla pompy jest tzw. uderzenie hydrauliczne, czyli nagły skok ciśnienia wywołany przez gwałtowną zmianę prędkości wody w instalacji rurowej. Uderzeniu hydraulicznemu często towarzyszą odgłosy podobne do uderzenia młotkiem rury. W celu ochrony urządzenia przed jego skutkami montuje się zawory zwrotne. Na trwałość pompy decydujący wpływ ma jakość wody w układzie grzewczym, dlatego zaleca się montaż filtra, który będzie wychwytywał ewentualne zanieczyszczenia. Wpływ na jakość wody ma wiele czynników (m.in. twardość, pH, zanieczyszczenia). Pamiętajmy, że filtr, co pewien czas należy oczyścić z osadzających się w nim zanieczyszczeń. Nie wolno uruchamiać pompy bez obecności medium. Jeżeli jest nim woda należy zwrócić uwagę na jej twardość – najlepiej napełnić układ wodą zdemineralizowaną, aby uniknąć osadzania się kamienia i unieruchomienia wirnika, co w konsekwencji doprowadzi do spalenia silnika. Gdy jej twardość jest wyższa niż 15°F, wówczas należy zastosować układ zmiękczający wodę. 

Elektroniczna pompa obiegowa do instalacji grzewczej i solarnej GPA

Pompy obiegowe GPA Weberman firmy FERRO to linia pomp elektronicznych spełniających wszystkie warunki dyrektyw UE. Pompy przeznaczone do wymuszania obiegu wody w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Może być także wykorzystywana w systemach solarnych. Maksymalna ilość dodatków przeciwzamrożeniowych nie może przekroczyć 30%.  Jej zastosowanie daje nawet do 80% oszczędności energii elektrycznej, w stosunku do pompy starego typu. Pompa wyposażona w szereg trybów pracy, dzięki którym jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym. Wbudowany czujnik temperatury odpowiada za włączanie i wyłączanie trybu nocnego, a pamięć ostatniego nastawionego trybu poprawne uruchomienie ponowne pompy w przypadku braku zasilania. Specjalnie zmodyfikowany wał zapobiega blokowaniu się pompy po dłuższym postoju. Dostępne tryby pracy pompy:

  • GPA AUTO (nastawa fabryczna) - automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania ze strony instalacji. Punkt pracy pompy znajduje się w obszarze AUTO na charakterystyce. Optymalne zużycie energii. Tryb domyślnie zalecany do pracy z klasyczną dwururową instalacją ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego.
  • BL1 - dostosowanie wysokości podnoszenia do aktualnego przepływu w instalacji, punkt pracy będzie znajdował się na krzywej BL1. Tryb domyślnie zalecany do instalacji jednorurowych, opcjonalnie także do dwururowych.
  • BL2 - dostosowanie wysokości podnoszenia do aktualnego przepływu w instalacji, punkt pracy będzie znajdował się na krzywej BL2 . Tryb zalecany jako opcjonalny do instalacji grzejnikowych, jedno lub dwururowych. HD1 - utrzymywanie stałej wysokości podnoszenia niezależnie od zmian przepływu w instalacji, punkt pracy będzie znajdował się na krzywej
  • HD1 - tryb zalecany jako opcjonalny dla instalacji ogrzewania podłogowego.
  • HD2 - utrzymywanie stałej wysokości podnoszenia niezależnie od zmian przepływu w instalacji, punkt pracy będzie znajdował się na krzywej HD2. Tryb zalecany jako opcjonalny dla instalacji ogrzewania podłogowego.
  • I, II, III – tryby ręczne do ustawienia trzech prędkości obrotowych, punkt pracy będzie znajdował się odpowiednio na krzywych I, II, lub III. Obniżenie nocne - pompa automatycznie zmienia nastawiony tryb pracy na obniżenie nocne (minimalne zużycie energii), gdy nastąpi trwające dłużej niż 2 godziny obniżenie temperatury zasilania w instalacji o ok. 10-15°C (kotły na paliwo stałe bez automatyki sterującej). Po zarejestrowaniu podwyższenia temperatury zasilania o co najmniej 10°C pompa powróci do nastawionego trybu pracy i wyłączy obniżenie nocne. Tryb nocny działa tylko z programami pracy automatycznej i dla pomp zainstalowanych na zasilaniu.

Pompa do cyrkulacji C.W.U. typ CP 15-1.5

Urządzenie służy do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w budynkach jedno i wielorodzinnych. Przewód doprowadzający ciepłą wodę układa się tak, by obiegał wszystkie punkty poboru, a od ostatniego prowadzi się dodatkowy cyrkulacyjny przewód powrotny, którym ciepła woda wraca do podgrzewacza. Pompę montuje się ją na tym przewodzie zazwyczaj przed podgrzewaczem wody. Zadaniem pompy jest ciągłe tłoczenie ciepłej wody na odcinku: od zasobni do ostatniego punktu czerpalnego jakim jest bateria zlewozmywakowa lub grupy punktów czerpalnych: baterii wannowej, natryskowej i umywalkowej. W czasie braku poboru ciepłej wody następuje jej wychłodzenie w instalacji, dlatego kiedy użytkownik odkręca baterię oddaloną od źródła c.w.u o przykładowe 15 metrów, aby uzyskać strumień ciepłej wody musi zaczekać do momentu, aż zimna woda spłynie z rur, co trwa ok. kilkudziesięciu sekund. Cyrkulacja eliminuje więc straty wynikające z oczekiwania na wypłynięcie z baterii ciepłej wody, co zmniejsza rachunki za wodę i odprowadzenie ścieków. Dzięki pracy pompy cyrkulacyjnej ciepła woda jest już dostępna po kilku sekundach, co znacznie poprawia komfort korzystania z armatury domowej. Krążenie wody w instalacji nie pozwala również na powstawanie w przewodach prowadzących do rzadziej używanych punktów poboru zastoin podgrzanej wcześniej wody, a to uniemożliwia rozwój bakterii groźne dla człowieka jak Legionella

Grupy pompowe

Popularnym system grzewczym jest obecnie łączenie ogrzewania podłogowego i grzejnikowego. Aby system był efektywny należy zapewnić wysoką temperaturę dla systemu ogrzewania grzejnikowego oraz niską dla systemu ogrzewania płaszczyznowego. W tym celu do obsługi tak różnych układów stosuje się grupy pompowo-mieszające, które pozwalają na utrzymanie różnych temperatur czynnika grzewczego w każdym obiegu grzewczym. Przykładowy schemat instalacji przedstawia trzy obiegi grzewcze: obieg ogrzewania grzejnikowe (8), obieg ogrzewania podłogowego (7) oraz obieg instalacji ciepłej wody użytkowej (6). Układ ma źródło ciepła wyposażone w pompę główną, dodatkowo w każdym obiegu pracuje osobny układ pompowy. 

Pomiędzy kotłem a instalacją pracuje sprzęgło hydrauliczne-rozdzielacz RSHI03 (2), które umożliwia prawidłowe zrównoważenie ciśnienia i przepływów pomiędzy kotłem a instalacją oraz podnosi efektywności sterowania tej instalacji. Gdy przepływy po stronie kotła i po stronie instalacji są takie same sprzęgło przekazuje całą moc odebraną z kotła do instalacji. Gdy instalacja zmieni swoje parametry poprzez przymknięcie zaworów termostatycznych na grzejnikach, zamknięcie pętli ogrzewania podłogowego lub wyłączenie pompy ładującej zasobnik sprzęgło przekieruje część mocy z powrotem  do kotła. Wzrost temperatury powrotu da sygnał automatyce, aby wyłączyć kocioł. Aby układ pracował poprawnie suma wydajności pomp w grupach pompowych nie przekraczała 130% wydajności pompy kotłowej. Taki układ zwiększa żywotność pomp, które się wzajemnie nie zakłócają, zapewnia płynną pracę kotła przy różnych poborach mocy przez instalację oraz skutecznie odpowietrza instalację. Grupa pompowa GP60 (3) to zestaw pompowy do napełniania (ładowania) zasobnika ciepłej wody użytkowej.  Woda w zasobnikach na ciepłą wodę podgrzewana jest pośrednio przez zewnętrzne źródło ciepła. W nowoczesnych instalacjach ciepłej wody użytkowej stosuje się zasobniki warstwowe gdzie na górze zbiornika znajduje się zarówno zasilanie ciepłej wody jak i jej pobór. Taki układ gwarantuje, że ciepła woda jest dostępna od razu pomimo tego że nie cały zasobnik zawiera ciepłą wodę. Grupa pompowo-mieszająca GMPT60 (4)  to zestaw pompowy wyposażony w 3-drogowy zawór termostatyczny, którego zadaniem jest obniżenie temperatury czynnika grzewczego w układzie ogrzewania podłogowego niezależnie od układu grzejnikowego i ładującego zasobnik. Przy doborze grupy pompowo-mieszającej należy zwrócić uwagę na całkowitą długość pętli ogrzewania podłogowego oraz przepływy w poszczególnych pętlach. Zadaniem pompy i zaworu mieszającego jest również równoważenie spadku ciśnienia w instalacji. Zawór mieszający termostatyczny ma niewielkie rozmiary i umożliwia łatwą regulację temperatury przy pomocy pokrętła na zaworze. Grupa pompowo-mieszająca GMP602 (5) to zestaw pompowy wyposażony w 3-drogowy zawór mieszający z wbudowanym by-passem przystosowany do montażu siłownika elektrycznego którego zadaniem jest utrzymanie stosunkowo wysokiej temperatury czynnika grzewczego w układzie ogrzewania grzejnikowego niezależnie od układu podłogowego i ładującego zasobnik. By-pass chroni pompę przed uszkodzeniem w momencie, gdy wszystkie głowice termostatyczne zamontowane przy grzejnikach zostałyby zamknięte.

Zestaw wymiennikowo-pompowy do instalacji ogrzewczych mieszanych

Zgodnie z zapisami w DzU Nr 75 i normie PN-91/B-02413 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania” połączenie w jednym systemie grzewczym dwóch źródeł ciepła, każdego pracującego w innym układzie (jedno w otwartym, drugie – w zamkniętym) zrealizować można za pomocą wymiennika ciepła. Firma FERRO opracowała specjalne gotowe, kompletne zestawy wymiennikowo-pompowe umożliwiające szybkie połączenie układu otwartego z zamkniętym. Oszczędzamy tym samym cenny czas, który instalator musiałby poświęcić na skompletowanie i zmontowanie takiego zestawu, dodatkowo zaś cena gotowego produktu jest konkurencyjna w porównaniu z sumą oddzielnych elementów.

Budowa. Podstawowym elementem zestawu jest płytowy wymiennik ciepła. Od zewnątrz otoczono go izolacją termiczną ograniczającą straty ciepła. W skład zestawu wchodzi także pełna armatura zaworowa (zawory odcinające, zwrotne, spustowe), pomiarowa (termometry tarczowe), filtry (osadnikowe) i pompy. Cały zestaw zamontowany jest na mocnym stelażu i przystosowany do zawieszenia na ścianie. Wszystkie zestawy przeszły próbę szczelności pod ciśnieniem 1,0 MPa. Serce zestawu stanowi wymiennik płytowy o solidnej konstrukcji całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316. Zachodzi w nim wymiana ciepła pomiędzy dwoma układami. Powierzchnię wymiany tworzą płyty ze stali nierdzewnej połączone lutem miedzianym. Kształt płyt wymiennika wymusza turbulentny przepływ czynnika, co zwiększa efektywną wymianę ciepła i równocześnie ogranicza gromadzenie zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia. Wymienniki te charakteryzują się wysokim współczynnikiem wymiany ciepła. 

Zestawy różnej mocy. Wyróżnikiem charakteryzującym typoszereg zestawów wymiennikowo-pompowych są duże moce przy małych gabarytach zewnętrznych. W typoszeregu znajduje się kilkanaście typów, od sierpnia bieżącego roku wzbogaconych o kolejne 4. Zakres mocy wymienników mieści się w zakresie od 10 aż do 45 kW, zapewniając tym samym możliwość zastosowania tych zestawów w układach grzewczych nie tylko domów jednorodzinnych, ale też większych obiektów, jak: warsztaty, szkoły, pensjonaty. 

Zastosowanie. W jednym z najczęściej stosowanych układów zestaw wymiennikowo-pompowy zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom korzystającym z ciepła pochodzącego np. z kominka z płaszczem wodnym pracującego w układzie otwartym, jak również umożliwia zastosowanie w tej samej instalacji urządzenia, które musi i powinno pracować w układzie zamkniętym jak np. kocioł gazowy, olejowy, elektryczny. Inny wariant zastosowania to zapewnienie współpracy w jednym systemie: kotła na paliwo stałe z jednofunkcyjnym kotłem gazowym i zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Kolejną możliwością wykorzystania zestawów wymiennikowo-pompowych są układy mieszane instalacji solarnych i tradycyjnych źródeł ciepła: kolektorów słonecznych, jednofunkcyjnych kotłów gazowych i zasobników c.w.u. W tym wariancie, ze względu na inne parametry pracy, wymienniki płytowe mają moc: 4, 8 i 12 kW i mogą pracować na 40-procentowym roztworze glikolu propylowego.


Armatura zabezpieczająca i kontrolno-pomiarowa


Chcemy, aby nasza instalacja grzewcza oraz kotłownia dały nam gwarancję bezpiecznej i bezproblemowej i w miarę bezobsługowej pracy przez cały sezon grzewczy. Aby tak  było, należy ją wyposażyć w dodatkowe elementy zabezpieczające, bez których praca całego układu będzie niestabilna. To może doprowadzić do uszkodzenia instalacji lub kotła, a w skrajnych przypadkach nawet do rozszczelnienia układu. Przy budżetowaniu środków na instalację grzewczą rzadko bierzemy te elementy pod uwagę, ponieważ nie mają znaczącego wpływu na koszty, ale nie możemy ich pominąć w trakcie montażu ze względu na nasze bezpieczeństwo i trwałość całej instalacji.

Naczynia przeponowe. Instalacje grzewcze muszą być wyposażone w naczynie, które umożliwia przejęcie zwiększonej objętości wody podczas jej podgrzewania. W przypadku braku takiej możliwości, ciśnienie w instalacji nadmiernie wzrośnie, co może doprowadzić do jej rozszczelnienia lub zadziałania zaworu bezpieczeństwa. W instalacjach c.o. stosowane są dwa typy naczyń wzbiorczych – otwarte i przeponowe. Naczynia otwarte montowane są w instalacjach zasilanych z kotła na paliwo stałe, co zabezpiecza przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w przypadku zagotowania się wody. Montowane są w najwyższym punkcie obiegu grzewczego i połączone bezpośrednio z kotłem tzw. rurą wznośną. Naczynia przeponowe można montować jedynie przy zasilaniu instalacji z niskotemperaturowym źródłem ciepła, gdzie wewnętrzna automatyka nie dopuści do przegrzania wody. Instalacje wyposażone w takie naczynie nazywamy instalacjami zamkniętymi (ciśnieniowymi). Naczynie ciśnieniowe składa się z dwóch komór – wodnej i powietrznej, przedzielonych elastyczną przeponą. Przy wzroście objętości wody, podczas jej podgrzewania, następuje sprężenie powietrza, a ciśnienie wody w instalacji nieco wzrasta. Dobór wielkości naczynia zależy przede wszystkim od pojemności wodnej instalacji. Przyjmuje się, że jego objętość powinna wynosić ok. 4% objętości wody znajdującej się w grzejnikach, rurach i kotle. 

Zawory bezpieczeństwa, ich zadaniem jest zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Zbyt wysokie ciśnienie w instalacji mogłoby spowodować nieodwracalne uszkodzenia najsłabszych elementów: armatury odcinającej, regulującej czy filtrów. Otwiera się samoczynnie w chwili gdy ciśnienie czynnika przekroczy dopuszczalną wartość co zapobiega eksplozji kotła, zbiornika, rurociągu itp., stosowane w - instalacji grzewczej; 1,5 – 3 bar, - instalacji solarnej; 6 bar, - instalacji ciepłej wody użytkowej; 6 – 10 bar.

Odpowietrzniki automatyczne przeznaczone są do usuwania powietrza z zamkniętych instalacji. Podczas spuszczania medium z instalacji odpowietrzniki automatyczne działają jako zawory napowietrzające. Skutki zapowietrzonej instalacji mogą objawiać się się szumem lub bulgotaniem czynnika grzewczego. Warto na to zwracać uwagę, ponieważ gdy dojdzie bowiem do przerwy w dopływie wody do pompy, może wystąpić zjawisko suchobiegu. Pompa będzie pracowała wtedy bez wody, a powietrze i ciepło, które wydziela się w efekcie tarcia na łożyskach, może spowodować uszkodzenie wału lub pierścieni w konstrukcji pompy. Zawory odpowietrzająca najczęściej montowane są w najwyższym punkcie odpowietrzanego odcinka systemu grzewczego. 

Zawór upustowy bezpieczeństwa termicznego  z automatycznym dopełnianiem do kotłów na paliwa stałe ogranicza temperaturę wody w kotłach wyposażonych w wbudowany zasobnik lub wymiennik bezpieczeństwa (zamontowany w celu natychmiastowego schładzania). Po przekroczeniu temperatury upustu, zawór otwiera wlot wody do wymiennika bezpieczeństwa lub wbudowanego zasobnika, odbierając w ten sposób nadmiar energii cieplnej i obniżając temperaturę wody obiegowej w płaszczu wodnym kotła. Urządzenie posiada zintegrowany układ składający się z zaworu upustowego ze zdalnym, podwójnym czujnikiem temperatury, gwarantującym zadziałanie w przypadku awarii oraz z zaworu napełniającego. Upust wody umożliwia ograniczenie temperatury medium w instalacji i urządzeniu natomiast zawór napełniający zapewnia utrzymanie poziomu wody w układzie.

Termostatyczny zawór zabezpieczający przed niską temperaturą powrotu zastosowany w układzie zasiania kotła na paliwo stałe automatycznie reguluje temperaturę czynnika powracającego z instalacji. Utrzymywanie odpowiednio wysokiej temperatury powrotu zapobiega wychładzaniu kotła i w konsekwencji skraplaniu pary obecnej w spalinach obecnej w spalinach. Kondensacja przyczynia się do wytwarzania smolistego nalotu, który osadzając się na powierzchniach metalowych wymiennika wody odprowadzającego spaliny, przyczynia się do jego korozji, zmniejsza efektywność cieplną wymiennika spaliny - woda i zmniejsza zagrożenie pożarowe. Zawór zapewnia dłuższą żywotność kotła oraz zwiększa efektywność jego działania.

Separatory osadów i zanieczyszczeń montuje się na powrocie przed źródłem ciepła i wymiennikiem ciepła oraz przed elementami wrażliwymi na zanieczyszczenia. Separator zapobiega przemieszczaniu się zanieczyszczeń wraz z przepływem i ich odkładaniu się w instalacji. Usuwa cyrkulujące swobodnie zanieczyszczenia, pracuje w trybie automatycznym ciągłym i powoduje minimalny spadek ciśnienia. Gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie grzejników i zaworów termostatycznych.

Termomanometr służy do jednoczesnego pomiaru temperatury i ciśnienia badanego medium. Na króćcu przyłączeniowym znajduje się uszczelnienie. W zestawie z termomanometrem dostarczany jest zawór montażowy, który umożliwia wymianę termomanometru bez konieczności spuszczenia medium z instalacji. Znajduje znajdują zastosowanie przy pomiarach temperatury i ciśnienia w układach grzewczych, układach wodociągowych, podgrzewaczach wody czy systemach ogrzewania solarnego.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także