Artykuł: Wyroby budowlane dopuszczone do sprzedaży

Wyroby budowlane dopuszczone do sprzedaży

Zasady dopuszczania produktów budowlanych do obrotu są regulowane zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dokumenty dopuszczające produkt do obrotu na rynku nie są dołączone do produktu, dysponuje nimi jedynie producent, który ma obowiązek je udostępnić.

Prawo nie tylko chroni konsumentów przed złym wyborem, lecz wręcz zabrania stosowania w budownictwie wyrobów bez odpowiednich dokumentów. Znowelizowane w 2015 roku przepisy określają wymagania, które powinien spełnić producent, aby mógł oznakować wyrób znakiem budowlanym przy wprowadzaniu go do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym. 

Obowiązkiem producenta jest sporządzenie krajowej deklaracji właściwości użytkowych dla tego wyrobu, a podstawą do sporządzenia takiej deklaracji ma być Polska Norma właściwa dla danego wyrobu lub krajowa ocena techniczna, w której producent deklaruje jego właściwości użytkowe. 

Wszystkich producentów, importerów oraz dystrybutorów materiałów budowlanych obowiązuje znak CE, informujący, że produkt odpowiada normom europejskim.

CE (Conformite Européene)

Według Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 25 czerwca 2015 roku wszystkie materiały  budowlane obecne na rynku będą musiały być oznaczone znakiem CE. To wyznacznik spełnienia przez dany produkt wymogów prawnych Unii Europejskiej. Producent, oznaczając wyrób znakiem CE, deklaruje, że spełnia on wymagania dyrektyw unijnych. W dużej mierze odnosi się to do bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska. Wprowadzenie oznakowania CE musi być poprzedzone analizami i badaniami technicznymi. Produkt spełnia przewidziane dla niego podstawowe normy jakości i bezpieczeństwa w zakresie użytkowania. Według producentów wymóg ten wpłynie na poprawę bezpieczeństwa inwestorów, gdyż wyeliminuje z rynku produkty niskiej jakości.

Aprobaty techniczne

Są udzielane dla wyrobu budowlanego na wniosek producenta, m.in. przez Instytut Techniki Budowlanej lub innych jednostek akredytowanych do wydawania tego typu dokumentów. Zadaniem aprobaty technicznej jest charakterystyka użytkowa i techniczna wyrobu. Zawiera ona również pozytywną ocenę produktu, a także określa jego zastosowanie.

Normy techniczne

Określa właściwości, termin przydatności czy wymagania jakościowe, jakim powinien odpowiadać dany produkt. Norma jest ustalana przez Polski Komitet Normalizacji.

Ocena techniczna

Zastąpiła dotychczasową aprobatę techniczną. Oceny techniczne produktów wystawiają instytuty badawcze, wyznaczone przez ministra ds. budownictwa.

Deklaracja właściwości użytkowych

To opis cech wyrobu oraz zasady jego stosowania na podstawie właściwej przedmiotowo Polskiej Normy wyrobu lub krajowej oceny technicznej, w której producent deklaruje właściwości użytkowe wyrobu, mające wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zdjęcia: Monier Braas, Velux

 

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.

 

Czytaj także