Artykuł: BOLIX IZO-Strop - ocieplanie stropów nad nie ogrzewanymi garażami i piwnicami

BOLIX IZO-Strop - ocieplanie stropów nad nie ogrzewanymi garażami i piwnicami


Elementy systemu BOLIX IZO-Strop


Klej do przyklejania wełny mineralnej 

BOLIX ZW przeznaczony jest do mocowania do podłoża fasadowych płyt z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien , równoległym do powierzchni płyty (laminarnym) oraz prostopadłym (wełna lamelowa) przy ocieplaniu ścian w technologii bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) 

lub

BOLIX WM cienkowarstwowy klej uniwersalny przeznaczony do przyklejania płyt z wełny mineralnej i wykonywania na ich powierzchni warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego, przy ocieplaniu ścian w technologii bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych (BSO). Stosowana w systemach ociepleń opartych na fasadowych płytach z wełny mineralnej o zaburzonym układzie włókien, równoległym do powierzchni płyty (laminarnym) oraz prostopadłym (wełna lamelowa).

Lamelowa wełna mineralna z jednostronnie sfazowanymi krawędziami 

Płyta PAROC CGL 20cy - Specjalistyczna wełna, stosowana tylko i wyłącznie do systemu ociepleń stropów garaży i piwnic od strony sufitu, przyklejona do betonowego sufitu zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy. Sztywna, ogniochronna płyta lamellowa z wełny kamiennej, o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, odporna na działanie związków alkalicznych. Posiada ona ścięte krawędzie na stronie powierzchni gruntowanej. Przeznaczona do izolacja termicznej, ogniowej i akustycznej sufitów wykonywanych metodą bezsiatkową "na mokro". Montaż płyty do stropu oraz jej końcowa obróbka jest szybka i łatwa. Płyta jest bezpośrednio klejona do sufitu. Po przyklejeniu widoczna jest powierzchnia płyty ze ściętymi krawędziami, zagruntowana powłoką krzemianową. Gruntowana powierzchnia skraca czas instalacji oraz jest dobrym podkładem dla bezpośredniego natrysku dekoracyjnego. Poprzez niestosowanie dodatkowych zapraw zbrojących, łączników mechanicznych, siatek zbrojących oraz rusztów montażowych. Fazowane krawędzie płyt lamellowych, po końcowym natryśnięciu warstwy dekoracyjnej, pozwalają na osiągnięcie równego i estetycznego wyglądu zaizolowanej powierzchni sufitu. Minimalne różnice grubości płyt (mieszczące się w przedziale tolerancji) stają się wtedy niewidoczne.

Farba gruntująca

Bolix STG - Farba gruntująca stosowana do bezpośredniego gruntowania podłoża z wełny mineralnej (wełna lamelowa) przed nakładaniem strukturalnej farby BOLIX STS, wewnątrz budynków w systemie BOLIX IZO-Strop. Farbę gruntująca można także zastosować na odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych (takich jak: podłoża betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz na płytach kartonowo-gipsowych). Zastosowanie farby gruntującej poprawia przyczepność farby strukturalnej do podłoża oraz ułatwia wykonywanie prac malarskich. Wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonej farby. Zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz redukuje pylistość podłoża. Zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych do farby i ogranicza możliwość wystąpienia plam. Tworzy na gruntowanym podłożu białą powłokę, która ogranicza efekt przebijania koloru podłoża przez strukturę farby.

Na powierzchnie z fazowanych płyt lamelowych w systemie BOLIX IZOSTROP grunt nakładać wyłącznie maszynowo agregatem tynkarskim z zasobnikiem, pompą podającą farbę w trybie ciągłym oraz doprowadzonym sprężonym powietrzem do dyszy wylotowej o średnicy 2-5 mm. Materiał od agregatu do tzw. lancy zakończonej dyszą wymienną powinien być podawany za pomocą wysokociśnieniowego węża od długości nie mniejszej niż 10 m. W przypadku niewielkich powierzchni można stosować pistolet pneumatyczny z zasobnikiem grawitacyjnym współpracującym z kompresorem z regulacją ciśnienia roboczego. Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna stanowić ciągłą warstwę o jednolitej grubości i strukturze. Dopuszcza się pewne zróżnicowanie wyłącznie w obszarze sfazowań polegające na możliwości powstania niewielkiej rysy w połączeniu i mniejszej grubości tynku na ściankach sfazowania. 

Farba strukturalna 

BOLIX STS 15 to farba strukturalna do maszynowego wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich w systemie BOLIX IZO-STROP na płytach z wełny lamelowej. Służy również do wykonywania dekoracyjnych i renowacyjnych powłok malarskich na ścianach i sufitach wewnątrz pomieszczeń na odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz na płytach kartonowo-gipsowych, tapetach papierowych i z włókien szklanych.

Ocieplanie stropów systemem BOLIX IZO-Strop należy wykonywać na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla konkretnego budynku. Projekt ten powinien uwzględniać w szczególności:

  • Określenie grubości wełny mineralnej z uzasadnieniem obliczeniowym,
  • Ocenę rzeczywistego stanu technicznego podłoża (stropu od strony sufitu),
  • Zalecenia dotyczące przygotowania podłoża,
  • Sposób wykonania systemu izolacji,
  • Rysunki detali wykończenia miejsc szczególnych oraz sposób ich wykonania,
  • Określenie specyfikacji narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania systemu ociepleniowego,
  • W przypadku nowo budowanych obiektów, wskazanie w jakim konkretnym momencie realizacji obiektu należy wykonać ocieplenie.

W przypadku stropów istniejących, ocena stanu technicznego podłoża, powinna zawsze opierać się na przeprowadzeniu oględzin, z których może wynikać potrzeba wykonania dodatkowych badań np.: przyczepności kleju do podłoża. W przypadku stropów nowo wykonanych zalecamy dokonanie oceny co najmniej wizualno-organoleptycznej. Jest to spowodowane możliwością pojawienia się stanu wykluczającego prawidłowe wykonanie systemu, czego projektant nie może przewidzieć w fazie projektowania, chyba że wynika to z przyjętej technologii wykonania stropu.


Etapy wykonania ocieplenia stropu 


Prace przygotowawcze. Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Następnie należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy posiadają świadectwa jakości (certyfikaty).

Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie. Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie sprawdzić podłoże i dokonać oceny stanu technicznego. W przypadku stropów nowych należy skupić się głównie na ocenie powierzchni, do której będzie bezpośrednio przyklejana wełna. Podłoże powinno być mocne, nośne, równe, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak np.: brud, kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej. Sfazowaną jednostronnie lamelową wełnę mineralną przyklejamy za pomocą zaprawy klejowej BOLIX ZW lub BOLIX WM na wcześniej przygotowane podłoże. W tym celu przygotowaną zaprawą klejącą należy przeszpachlować (przetrzeć) całą powierzchnię płyty od strony przyklejanej (czyli tej bez fazowanych krawędzi). Pozwoli to uzyskać całkowitą przyczepność kleju do wełny. Następnie na przeszpachlowaną powierzchnię, należy nałożyć metodą ”mokre na mokre” równomierną warstwę zaprawy przy użyciu pacy zębatej (o wym. zębów 10 – 12 mm). Po nałożeniu zaprawy, płytę należy natychmiast przykleić do stropu w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. W procesie przyklejania wełny najważniejszym jest aby uzyskać efekt całkowitego ,,zassania” przyklejanego elementu do powierzchni stropu. Wełnę mineralną należy przyklejać z zachowaniem mijankowego układu spoin poprzecznych (krótkich).

Zagruntowanie warstwy izolacyjnej. Po odpowiednim związaniu kleju, na którym wełna została przyklejona do stropu można przystąpić do zagruntowania powierzchni wełny stosując farbę gruntującą BOLIX STG. Aplikacji farby należy dokonać poprzez natrysk mechaniczny przy pomocy (opisanych w Informacjach dodatkowych), urządzeń do natrysku (stosować dyszę o średnicy około 3 mm).

Wykonanie warstwy wykończeniowej. Warstwę wykończeniową w systemie BOLIX IZO-Strop tworzą farby strukturalne: BOLIX STS i BOLIX STS 15, dostarczane jako gotowe masy o płynnej konsystencji, które po wymieszaniu mieszadłem koszykowym nadają się do użycia. Farby strukturalne należy nakładać wyłącznie poprzez natrysk mechaniczny pokrywając  równomierną warstwą całą wcześniej zagruntowaną powierzchnię wełny.

Czytaj także