Współczynnik EP

– pokazuje, ile energii nieodnawialnej budynek może czerpać rocznie ze środowiska naturalnego do tego, by wytworzyć energię końcową dla celów ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z energią pomocniczą potrzebną do zasilania oświetlenia, AGD i wszystkich innych urządzeń elektrycznych w domu.

Współczynnik EK

– informuje o rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, która powinna być dostarczona do budynku, z uwzględnieniem strat przesyłowych i wynikających z przenikania przez przegrody zewnętrzne, aby zapewnić utrzymanie projektowanej temperatury wewnętrznej, wentylacji oraz podgrzania wody użytkowej. Współczynnik EK jest ściśle powiązany z konstrukcją budynku i mówi nam, ile...

Wskaźnik EUco

– informuje o wysokości energii użytkowej niezbędnej do ogrzewania i wentylacji. Określa stopień zabezpieczenia sprzed stratami ciepła niezależnie od zainstalowanych w nim urządzeń grzewczych, strat energii w wyniku ich działania oraz oddziaływania urządzeń na środowisko.

Efektywność energetyczna

– oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu.

Bilans energetyczny

– pojęcie klasyfikujące budynek jako energooszczędny. Jest to różnica między stratami ciepła a zyskami energii doprowadzanej do budynku z naturalnych źródeł. Pozytywny bilans jest wtedy, gdy straty energii są mniejsze niż zyski. Im większe zyski, tym mniej energii ze źródeł konwencjonalnych trzeba będzie zużyć, aby zapewnić odpowiednia temperaturę w domu...

Budynek energooszczędny

- klasyfikacja według normy ISO – to budynek, którego sezonowy wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP osiąga wartość poniżej poziomu 70 kWh/(m²∙rok).